Vážení zákazníci, v současné době je naše provozovna UZAVŘENA. Prodej strojů je stále možný, po předchozí telefonické dohodě.
Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Půjčovna nářadí Brno - Komín

Jundrovská 8
Brno 624 00
Telefon: 603 949 806K vypůjčení je třeba předložit občanský průkaz + jeden další doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz).

Dále je třeba složit kauci ve výši:

 • 10.000Kč na všechna bourací a kombinovaná kladiva
 • 5.000Kč na vrtačky, úhlové brusky
 • 3.000Kč na vrtáky velkých průměrů a ostatní

Výši kauce není možné snížit.Půjčovní řád

 • Nájemce je povinen seznámit se se způsobem obsluhy a údržby a při jakémkoliv neporozumění si vyžádat informace od správce půjčovny.Pečovat o to, aby na najatém prostředku nevznikla škoda.
 • Přerušit práci po zahřátí stroje nad provozní teplotu, dokud stroj nevychladne.
 • Mazat hlavu el. kladiv a upínací části nástrojů a udržovat nástroje v čistém stavu. Při jakékoliv závadě na svěřeném zařízení ji neprodleně hlásit půjčovně.
 • Nájemce se zavazuje: Neprovádět jakékoliv zásahy do vnitřní části stroje vč. elektrické instalace a připojovacího kabelu.
 • Nepoužívat stroje pro práci ve vodě, vlhku a výbušném prostředí.
 • Používat pro elektrické připojení toliko zdroje a prodlužovací kabely, odpovídající platným technickým normám a předpisům.
 • Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou svěřeného stroje, že byl poučen o práci s elektrickým nářadím a první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Dále tímto podpisem potvrzuje, že zapůjčené nářadí zkontroloval, že mu bylo předvedeno v chodu a že při tomto úkonu neshledal žádné závady ani poškození.
 • Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že s vypůjčenou nastřelovací pistolí bude pracovat osoba vlastnící průkaz vstřelovače. Dále se zavazuje, že do vypůjčené pistole budou používány pouze náboje a hřeby pro tento typ pistole určené a to pouze výrobky společnosti Hilti.
 • Nájemné je stanoveno platným ceníkem. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že s tímto ceníkem seznámen. Po uplynutí 30ti dnů pronájmu je nájemce povinen předložit nářadí půjčovně ke kontrole a uhradit vzniklé nájemné.
 • V případě prodlení s úhradou ceny za odebrané zboží a služby pronajímatele je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.
 • V případe poškození stroje, či opotřebení stroje neodpovídajícího stavu stroje při vypůjčení a přiměřenému opotřebení za dobu výpujčky, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozených, ztracených či odcizených předmětů, respektive skutečné náklady na jejich opravu.
 • Nájemce za celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci. Nájemce není oprávněn dát předmět pronájmu do pronájmu třetí osobě.
 • Nájemce je povinen na požádání předmět pronájmu neprodleně vrátit, nebo předložit ke kontrole půjčovně.
 • Pronajímatel je oprávněn při porušení kterékoliv z podmínek Půjčovního řádu ze strany nájemce odstoupit okamžitě od Nájemní smlouvy.
 • Nájemce vrátí předmět pronájmu v provozovně pronajímatele na ulici Jundrovské č. 8 v Brně řádně očištěný a s předvedením chodu.
 • Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem v rozsahu nezbytně nutném pro uzavření nájemní smlouvy a pro fakturaci.
 • Půjčovní řád je nedílnou součástí nájemní smlouvy.